Ondernemingsgegevens

Fysieke Winkel:

Vanderhaegen nv – T-Shirtmaken.be

Molenveld 4 – 9450 Haaltert

email: info@t-shirtmaken.be

Tel: +32(0)53831579

Openingsuren: Van ma. tot vr. van 8u. tot 12u. en van 13u. tot 18u. – za. van 9u. tot 12u.

Maatschappelijke zetel:

NV Vanderhaegen

Molenveld 6

9450 Haaltert

Btw nummer: BE0451.597.059

H.R.Aalst62-619

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Vanderhaegen, een NV met maatschappelijke zetel te Molenveld 6 – 9450 Haaltert, BTW BE0451.597.059, RPR Dendermonde, N.V. Vanderhaegen biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van N.V. Vanderhaegen moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door N.V. Vanderhaegen aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. Als uitzondering worden de prijzen van cliché en opstartkosten getoond exclusief BTW; de BTW toeslag is pas zichtbaar in het totaal van het winkelmandje.

Indien levering-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden NV Vanderhaegen niet. NV Vanderhaegen is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. NV Vanderhaegen is in geen geval aansprakelijk in geval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst op +32(0)53/83.15.79 of info@t-shirtmaken.be

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door NV Vanderhaegen. NV Vanderhaegen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Bestelprocedure:

Keuze maken uit de verschillende textiel producten via de menubalk of home pagina.

Product toevoegen aan winkelmandje door product te personaliseren, kleur en maat(en) te kiezen. Daarna klikken op “aan winkelmandje toevoegen”

Indien meerdere producten gewenst, klikken op “verder winkelen” of klikken op “Afrekenen” om bestelling verder af te ronden.

Afrekenen door te registreren of direct afrekenen.

Facturatie en Afleveringsadres ingeven.

Verzendmethode kiezen.

Betaalmethode kiezen.

U krijgt dan een volledig overzicht van uw bestelling inclusief alle kosten, taksen, BTW heffing.

Bestelling bevestigen door te klikken op “Bestellen en Betalen”.

Indien u gekozen heeft voor onlinebetaling kan u nu de betaling uitvoeren. (Keuze betaalwijzen zie hieronder)

U ontvangt een email ter bevestiging van uw bestelling.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

vooruitbetaling via overschrijving op rekeningnummer BE08439512666113 (bestelling is pas definitief van zodra het bedrag zichtbaar is op onze bankrekening. Hou rekening met een vertraging van 2 tot 3 dagen vanaf datum overschrijving.)

via bankkaart (bancontact/MisterCash) – Sisow Epay

via bankkaart (sofortbanking) – Sisow Epay

via paypal – Sisow Epay

via KBC Betaalknop – Sisow Epay

Op rekening met een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Op rekening is enkel mogelijk voor zakelijke klanten met geldig BTW nummer en na controle en goedkeuring van facturatiegegevens klant!

NV Vanderhaegen is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Intellectuele eigendom

De klant garandeert ons dat hij/zij de eigenaar is van de toegestuurde ontwerpen of designs, foto’s en informatie alsook dat hij/zij met het toegestuurde materiaal geen inbreuk pleegt op de (intellectuele) eigendomsrechten, handelsnamen, portretrechten of privacy van derden.

De ontwerpen of designs die de klant laat drukken of aan andere gebruikers aanbiedt via onze website zijn bijgevolg zijn/haar (intellectuele) eigendom en blijven onder zijn/haar controle. Door deze te uploaden, geeft de klant ons een onherroepelijke, eeuwigdurende, niet-exclusieve, kosteloze en wereldwijde gebruikslicentie op de ontwerpen of designs.

Indien zou blijken dat door de klant toegestuurde ontwerpen of designs een inbreuk zou maken op andermans (intellectuele) eigendomsrechten, handelsnamen, portretrechten of privacy van derden, zal de klant ons vrijwaren voor alle schade die wij naar aanleiding van die inbreuk(en) zouden lijden.

Artikel 6: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België.

De levering gebeurt door Bpost, UPS, dpd ons eigen transport of afhaling door de klant. Verdere info transport zoals kosten zijn te vinden op de webshop bij “Leveringsinformatie”.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de klant of leveringsadres geleverd binnen +- 5 werkdagen met een maximum van 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Bij vooruitbetaling via overschrijving is datum ontvangst betaling geldig als referentie ontvangst bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet door de klant onverwijld worden gemeld aan NV Vanderhaegen en dit binnen de 7 dagen na levering.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij/zij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de NV Vanderhaegen was geboden.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van NV Vanderhaegen.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van NV Vanderhaegen te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 8: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij NV Vanderhaegen.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant NV Vanderhaegen via een ondubbelzinnige verklaring (bv.schriftelijk per post op adres Molenveld 6 – 9450 Haaltert of fax +32 (0)53/832844 of e-mail info@t-shirtmaken.be) op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het onderaan bij deze voorwaarden bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

De klant kan het formulier voor herroeping ook elektronisch invullen en opsturen via onze website door hier te klikken of via deze url: https://t-shirtmaken.be/index.php?route=account/return/add

Als de klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan NV Vanderhaegen heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan NV Vanderhaegen, Molenveld 6 – 9450 Haaltert. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 15% van het totaal bedrag inclusief btw.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt NV Vanderhaegen zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met factuur en bevestiging retour ontvangen van NV Vanderhaegen kunnen worden teruggenomen.

Als de klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal NV Vanderhaegen alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen na dat NV Vanderhaegen op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan NV Vanderhaegen wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door NV Vanderhaegen geboden goedkoopste standaardlevering worden niet terugbetaald.

NV Vanderhaegen betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Indien het herroepingsrecht niet van toepassing is, vermelden waarom op basis van de volgende categorieën:

De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

alle maatwerkproducten. Hieronder vallen onder andere alle druk- en printopdrachten. Dit betekent dat de klant de reeds bestelde en ontvangen goederen die onder deze uitsluiting vallen niet kan retourneren;

dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst;

de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop NV Vanderhaegen geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

Artikel 9: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klant wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met de klantendienst van NV Vanderhaegen en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan NV Vanderhaegen.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant NV Vanderhaegen zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies, wasvoorschriften of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

Artikel 10: Klantendienst

De klantendienst van NV Vanderhaegen is bereikbaar op het telefoonnummer +32(0)53/83.15.79, via e-mail op info@t-shirtmaken.be of per post op het volgende adres Molenveld 6 – 9450 Haaltert. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 11: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover NV Vanderhaegen beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt NV Vanderhaegen zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 12: Privacy / GDPR

De verantwoordelijke voor de verwerking, NV Vanderhaegen respecteert de Europese wet van 25 mei 2018 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door de klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

De klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn/haar persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan NV Vanderhaegen, Molenveld 6 – 9450 Haaltert, email: info@t-shirtmaken.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kan de klant ook vragen de gegevens te wissen, corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Dit kan ook online via onze GDPR-tools.

De klant kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan de klant zich steeds richten tot NV Vanderhaegen, Molenveld 6 – 9450 Haaltert, email: info@t-shirtmaken.be of via onze GDPR-tools.

NV Vanderhaegen behandelt de gegevens van de klant als vertrouwelijke informatie en zal deze niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn login gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Dit paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, NV Vanderhaegen heeft dus geen toegang tot het paswoord van de klant.

NV Vanderhaegen houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien de klant vragen heeft over deze privacy statement, kunt hij/zij ons contacteren op tel +32(0)53/83.15.79 of email: info@t-shirtmaken.be

Artikel 13: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van de computer van de klant geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van de computer of het mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer men een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

NV Vanderhaegen gebruikt de volgende cookies:

‘First party cookies’: dit zijn technische cookies die gebruikt worden door onze site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gebruikt.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van onze website zelf, maar wel van derden. Bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in.

Gebruikte Third Party cookies op de site van NV Vanderhaegen zijn Google Analytics.

De klant kan zijn/haar internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat men een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan men doen via de instellingen van de browser (via de help-functie). De klant dient hierbij wel rekening mee te houden dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat men bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van de website van NV Vanderhaegen, gaat de klant akkoord met dit gebruik van cookies.

Artikel 14: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door NV Vanderhaegen om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 15: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van NV Vanderhaegen. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

Artikel 16: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 17: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.

BIJLAGE 1: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan: NV Vanderhaegen, Molenveld 6 – 9450 Haaltert – email: info@t-shirtmaken.be

Ik/Wij () deel/delen () u hierbij mede dat ik/wij () onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst () herroep/herroepen (*):

Besteld op ()/Ontvangen op ():

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en):

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Winkelwagen

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping